Ichiro Hattori. KD-30-2A

Ichiro Hattori. KD-30-2A

KD-30-2A
Îáùàÿ äëèíà: 163mm
Äëèíà ëåçâèÿ: 65mm
Òîëùèíà ëåçâèÿ: 3mm
Îáùèé âåñ: 75g
Ñòàëü: Cowry-X, HRC 65-68
Ðó÷êà: ñòàëü Cowry-X

KD30-Medaka Utility Knives
KD-30 Hana with Cocobolo handle.

Обсуждение закрыто.