Basko. »Амурский тигр»

Basko. ''Амурский тигр''

Êîìïîçèöèÿ «Àìóðñêèé òèãð».
Íîæ ìîäåëè «Ïóðò» íà ïîäñòàâêå.
Êëèíîê: íåðæàâåþùàÿ äàìàññêàÿ ñòàëü «DAMASTEEL».
Ðóêîÿòêà íîæà, ïîäñòàâêà: áèâåíü ìàìîíòà.
Ïîäñòàâêà: îðåõîâàÿ äðåâåñèíà.
Ðèñóíîê íà êîñòè: SCREAM SHOW.
Ðó÷íàÿ ðàáîòà.

BASKo. Композиция "Бутон"
Композиция "Бутон"

Обсуждение закрыто.