Basko. »Спрут» 01. Спрут 01

Basko. ''Спрут'' 01. Спрут 01

Êîìïîçèöèÿ ”Ñïðóò“.
Íîæ ìîäåëè «Êîìåòà» íà ïîäñòàâêå.
Ëåçâèå: íåðæàâåþùàÿ äàìàññêàÿ ñòàëü «DAMASTEEL».
Ðóêîÿòêà íîæà: áèâåíü ìàìîíòà.
Ïîäñòàâêà: îðåõîâàÿ äðåâåñèíà.
Ðèñóíîê íà êîñòè: SCREAM SHOW.
Ðó÷íàÿ ðàáîòà.

Basko. my (12)
Композиция "Бутон"

Обсуждение закрыто.