Basko. »Спринбоки»

Basko. ''Спринбоки''

Êîìïîçèöèÿ «Ñïðèíáîêè».
Íîæ ìîäåëè «Êëûê» íà ïîäñòàâêå.
Ëåçâèå: íåðæàâåþùàÿ ñòàëü 95Õ18.
Ðóêîÿòêà: áèâåíü ìàìîíòà.
Ïîäñòàâêà: îðåõîâàÿ äðåâåñèíà.
Ðèñóíîê íà êîñòè: SCREAM SHOW.
Ðó÷íàÿ ðàáîòà.

Basko. my (2)
Basko. my (6)

Обсуждение закрыто.