Basko. »Леопард-Гепард»

Basko. ''Леопард-Гепард''

Êîìïîçèöèÿ »Ëåîïàðä-Ãåïàðä».
Íîæ ìîäåëè «ÁÀÑÊî-4» íà ïîäñòàâêå.
Ëåçâèå: íåðæàâåþùàÿ ñòàëü 95Õ18.
Ðóêîÿòêà: áèâåíü ìàìîíòà.
Ïîäñòàâêà: áèâåíü ìàìîíòà.
Ðèñóíîê íà êîñòè: SCREAM SHOW.
Ðó÷íàÿ ðàáîòà.

Basko. my (6)
“Голгофа”

Обсуждение закрыто.