Basko. складой (2)

Basko. складой (2)

Basko. ñêëàäîéÊëèíîê 80ìì., Ðóêîÿòü 107ìì., Îáùàÿ äëèííà 190ìì., Òîëùèíà ðóêîÿòè 12ìì., Òîëùèíà êëèíêà 3ìì., Òâ¸ðäîñòü êëèíêà 56-68HRC. Êëèíîê äàìàñê. Íàêëàäêè áèâåíü ìàìîíòà,ñêðèìøîó. öåíà 25500ðóá.

“Голгофа”
Basko. складой

Обсуждение закрыто.