Basko. складой (1)

Basko. складой (1)

Basko. ñêëàäîé. Êëèíîê 80ìì., Ðóêîÿòü 107ìì., Îáùàÿ äëèííà 190ìì., Òîëùèíà ðóêîÿòè 12ìì., Òîëùèíà êëèíêà 3ìì., Òâ¸ðäîñòü êëèíêà 56-68HRC. Êëèíîê äàìàñê. Íàêëàäêè áèâåíü ìàìîíòà,ñêðèìøîó. öåíà 25500ðóá.

BASKo. Настольная композиция «Голгофа».
Basko. складой (3)

Обсуждение закрыто.